სივრცე

გასაქირავებელი ფართი

საკონფერენციო ოთახი

მოცულობა :70 მ2

ტევადობა: 100 ადამიანი

საგამოფენო სივრცე

მოცულობა :60 მ2