სივრცე

გასაქირავებელი ფართი

საკონფერენციო ოთახი

მოცულობა :70 მ2

ტევადობა: 100 ადამიანი

ღირებულება: 1 დღე-200 ლ

2 დღე-250 ლ

საგამოფენო სივრცე

მოცულობა :60 მ2

ღირებულება: 1 დღე-200 ლ

2 დღე-250 ლ